MFUMU A NDUNGUNU NKUA TULENDO

VO MPULUSU TUZOLELE KU NSUNDI TUKOTENO MU BUNDU DIA KONGO a

VO MPULUSU TUZOLELE KU NSUNDI TUKOTENO MU BUNDU DIA KONGO b