DEPLIANTS KONGO DIETO

LUKUTUKUNU LUA KABU DIA BANDUENGA a

LUKUTUKUNU LUA KABU DIA BANDUENGA b