Mfumu a Nlongo wa Katiopa Diakati (2)

KONGO DIETO 4559 a

KONGO DIETO 4559 b