BANA BA KONGO

MFUMU MUANDA KONGO YANDI VO a

MFUMU MUANDA KONGO YANDI VO b