MONO I BUNDU DIA KONGO

VUTULA KIKONGO VA KIANDU KIA NZITUSU MU NSI'ETO a

VUTULA KIKONGO VA KIANDU KIA NZITUSU MU NSI'ETO b