DRAPEAU DU KONGO DIAKATI

FAUTE NA YO MOKO a

FAUTE NA YO MOKO b