Mfumu Kimbangu i Mfumu ku Kongo

KONGO DIETO 789 a

KONGO DIETO 789 b

KONGO_DIETO_789_a

KONGO_DIETO_789_b